روناک شاهویی

عضو هیئت علمی

دانشکده پرستاری و مامایی

PhD

دکتری تخصصی مامایی

روناک شاهویی

عضو هیئت علمی

دانشکده پرستاری و مامایی

PhD

دکتری تخصصی مامایی

درباره ما

آموزش مداوم کردستان
هدف دانشگاه علوم پزشکی کردستان از برنامه آموزش مداوم پزشکی ترویج و بهبود مستمر مراقبت های بهداشتی بیمار توسط پزشکان و دیگر متخصصان حوزه بهداشت و درمان با کیفیت بالا میباشد.

سخن استاد

دوره: Induction (القاء زایمان)
هدف کلی: ارتقاء سطح دانش ، آگاهی و عملکرد فراگیران در زمینه القای زایمان و مراقبتهای مربوطه

سایر دوره‌های استاد
چهل دقیقه دوره ترمبو آمبولی وریدی (VTE) در حاملگی

قیمت: 8هزارتومان
امتیاز: 1/25-1 امتیاز

چهل و پنچ دقیقه روشهای غیردارویی کاهش درد زایمان

قیمت : 8 هزار تومان
امتیاز: 1/5 امتیاز

دوساعت مراقبت های لیبر، زایمان و پس از زایمان

قیمت : 11 هزار تومان
امتیاز: 4-2/75 امتیاز

یک ساعت دوره بیماریهای قلبی در حاملگی

قیمت : 5 هزار تومان
امتیاز: 1-1/25 امتیاز

ویدیو دوره
فیلم دوره
مدت زمان : یک و نیم ساعت
/>